Ważna informacja – Wznowienie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas I-III

Szanowni Państwo,

  Informujemy, że od 18 stycznia 2021 roku, wznawiamy zajęcie stacjonarne dla uczniów klas I-III.

 1. Zajęcia odbywać się będą zgodnie z dotychczasowym planem lekcji.
 2. Do 31 stycznia 2021, nie będzie zajęć na basenie.
 3. Dowóz uczniów odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem:

1 kurs – Sowiarka – godz. 7.40

               Niegoszowice – godz. 7.45

2 kurs – Brzezinka – godz. 7.40

               Radwanowice – godz. 7.45

               Pisary – godz. 7.50

 

Odwóz:  

1 kurs – godz. 12.30

2 kurs – godz. 13.30

 1. Przypominamy o obowiązku noszenia ochrony ust i nosa na przystankach i w autobusie szkolnym.
 2. Zajęcia świetlicowe zorganizowane będą dla uczniów, których rodzice pracują stacjonarnie, w godzinach od 7.00 do 16.30. na dotychczasowych zasadach.
 3. Obiady w formie cateringu na dotychczasowych zasadach. Cena obiadu od stycznia 2021:   dla uczniów klasy I – 7,50 zł,  dla pozostałych uczniów – 9,00 zł.
 4. Zajęcia pozalekcyjne mogą odbywać się zgodnie z dotychczasowym harmonogramem, po uzgodnieniu z prowadzącym poszczególne zajęcia.
 5. Uczniowie wchodzą  do szkoły wg. następującego schematu:

Wejście A – klasa I a, I b, I c, II b

Wejście B – klasa II a, IIIa, III b.

 1. Pozostałe informacje będą przekazywane na bieżąco przez wychowawców klas.

 

                                                                 Jadwiga Kołodzińska

                                                                 Dyrektor SP w Rudawie

 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ W SZKOLE DLA KLAS I-III

NA PODSTAWIE WYTYCZNYCH MEiN, MZ i GIS

 

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub
  w izolacji. 
 2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa). 
 3. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady: 
 4. a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, 
 5. b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m, 
 6. c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m, 
 7. d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych
  z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust
  i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 
 8. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust
  do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie
  z aktualnymi przepisami prawa. 
 9. W miarę możliwości należy ograniczyć przebywanie w szkole osób z zewnątrz
  do niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach. 
 10. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 
 11. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu. 
 12. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności
  z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci
  nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać
  o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy. 

 

Comments are closed.