Sprawozdania finansowe za 2018 r.

Zgodnie z § 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1911 ze zm.),

 

sprawozdania finansowe za 2018 r.

 

Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Rudawie

 

są zamieszczone na stronie BIP Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół
w Zabierzowie.

Comments are closed.