„Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III”

Program Unijny

„Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III”

W roku szkolnym 2011/2012 rozpoczął działanie na terenie Szkoły Podstawowej w Rudawie projekt „Indywidualizacji procesu nauczania w klasach I-III w publicznych szkołach podstawowych w Gminie Zabierzów” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt ten miał na celu: tworzenie warunków równych szans edukacyjnych poprzez udzielenie wsparcia na rzecz instytucji systemu oświaty oraz osób napotykających na bariery o charakterze środowiskowym, ekonomicznym, geograficznym i zdrowotnym utrudniające lub uniemożliwiające dostęp do usług edukacyjnych oraz wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej instytucji systemu oświaty, realizujących kształcenie w formach szkolnych, ukierunkowane na rozwój kluczowych kompetencji oraz wzmocnienie zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia.

Założenia ogólne projektu:

 • Wykorzystanie  aktywizujących metod nauczania, motywujących dzieci do czynnego udziału w zajęciach,
 • Zwiększenie dostępności i podniesienie jakości wsparcia i pomocy psychologiczno- pedagogicznej uczniom, w szczególności tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • Poprawa jakości pomocy udzielanej przez szkołę rodzicom, którym zostaną przedstawione indywidualne potrzeby rozwojowe.

Założenia ogólne programu:

 • Wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach, będących przyczyną trudności szkolnych,
 • Indywidualne podejście do ucznia przekładające się bezpośrednio na polepszenie jego wyników w nauce,
 • Wykształcenie umiejętności planowania i organizowania własnej pracy, w celu wyeliminowania zaległości w nauce,
 • Wyrobienie w uczniach nawyku systematyczności, wytrwałości w nauce, nie poddawania się niepowodzeniom, oraz radzenia sobie z trudnościami.

W ramach programu zostały zorganizowane i przeprowadzone od marca do grudnia 2012 r. następujące zajęcia:

 • dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji ( 3 grupy po 30 godzin na semestr po 5 uczniów) prowadząca mgr Marzena Czepiec
 • dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych   (2 grupy po 30 godzin na semestr po 6 uczniów) prowadząca Beata Adamska
 • socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej ( 3 grupy po 30 godzin na semestr po 6 uczniów) prowadząca mgr Ewa Andryszek
 • rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych muzycznie (2 grupy po 30 godzin na semestr po 8 uczniów) prowadząca mgr Dorota Pękala
 • rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych plastycznie (2 grupy po 30 godzin na semestr po 8 uczniów) prowadząca mgr Ewa Tarnawska
 • logopedyczne ( 2 grupy po 30 godzin na semestr po 4 uczniów)mgr Andrzej Dulewicz

W ramach projektu został zakupiony sprzęt niezbędny do realizacji tych zajęć, m.in.: komputer multimedialny, rzutnik wraz z ekranem, specjalistyczne oprogramowanie, materiały edukacyjne, książki, gry edukacyjne, instrumenty muzyczne, materiały plastyczne itp.

Podsumowanie pracy poszczególnych grup

Zajęcia polonistyczne: Uczniowie chętnie uczestniczyli w zajęciach, usprawniali swoje umiejętności manualne, percepcyjne. Chętniej wypowiadali się swobodnie na podany temat. Staranniej i dokładniej przepisywali teksty. Potrafili ułożyć kilka zdań na dowolny temat. Chętnie pracowali z programem „Dyslektyk”.

Zajęcia matematyczne: Uczniowie nie bali się matematyki, chętnie uczestniczyli w zajęciach. Polepszyli się w nauce ze względu na indywidualne podejście do ucznia. Zostały wyeliminowane zaległości w nauce. Uczniowie twórczo radzili sobie z trudnościami.

Zajęcia socjoterapeutyczne: Zajęcia wpłynęły na poprawę społecznego i emocjonalnego funkcjonowania dzieci w grupie rówieśniczej. Nabyły one nowych umiejętności, które pozwoliły sprawniej radzić sobie z trudnościami wynikającymi ze współżycia z innymi. Uczniowie wzmocnili swoje poczucie wartości oraz nauczyli się rozpoznawać i okazywać swoje uczucia i emocje.

Zajęcia muzyczne: Uczniowie opanowali podstawy gry na flecie. Swoje umiejętności zaprezentowali na szkolnym Dniu Rodziny. Chętnie śpiewali, tańczyli i grali. Uczestniczyli w licznych konkursach piosenki, na których zajęli I, II i III miejsca.

Zajęcia plastyczne: Zajęcia wzbogacały warsztat pracy w nowe techniki, które na zajęciach szkolnych z uwagi na dużą liczebność uczniów i dużą pracochłonność byłyby trudne do realizacji. Były to m.in.: puilling, orgiami, rzeźba i formy przestrzenne, maski z masy papierowej, biżuteria z modeliny, grafika, frotaż, kompozycje z odbitek gąbki, ziemniaka, kalko graf, collage, świecowanie, dywaniki i inne..

Zajęcia logopedyczne: Celem zajęć było usprawnienie procesu nadawania mowy poprzez usunięcie jej wad. Terapia objęła głównie wyeliminowanie nieprawidłowej realizacji głoski „r”, szeregu głosek szumiących i syczących.

Zajęcia realizowane były zgodnie z przyjętym harmonogramem oraz programem.

Comments are closed.