Kategorie

Rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych w Gminie Zabierzów

Rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych w Gminie Zabierzów
na rok szkolny 2017/2018

Rekrutację do szkół i przedszkoli oraz pobyt dzieci w przedszkolach, regulują następujące przepisy:

 • Sieć szkół podstawowych od 1 września 2017 r. określona jest w Uchwale Nr XXVIII/297/17 Rady Gminy Zabierzów z dnia 31 marca 2017 r.
 • Sieć przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych określona jest w Uchwale Nr XIX/200/16 Rady Gminy Zabierzów z dnia 24 czerwca 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2016 r. poz. 3831).
 • Kryteria podstawowe wg art. 131 ust. 1-7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59)
 • Kryteria dodatkowe przyjęć dzieci i uczniów określone są Uchwałą Nr XXVIII/298/17 Rady Gminy Zabierzów z dnia 31 marca 2017 r.,
 • Opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach określone są Uchwałą Nr XLII/372/14 Rady Gminy Zabierzów z dnia 31 stycznia 2014 r. (t.j. Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2015 r. poz. 4811) zmienionej Uchwałą Nr XXIV/272/16 Rady Gminy Zabierzów z dnia 22 grudnia 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2016 r. poz. 8035).

Wykaz przedszkoli samorządowych:

1. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:

Bolechowice, Brzezie, Kobylany, Nielepice, Rudawa, Rząska

2. Przedszkola w Zespołach Szkolno- Przedszkolnych:

Balice i Zabierzów

Informacje dla rodziców:

 • Harmonogram oraz szczegółowe terminy i czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego oraz do klas I szkół podstawowych, określa Zarządzenie Wójta Gminy Zabierzów Nr 64/2017 oraz Nr 65/2017 z dnia 4 kwietnia 2017 r.
 • Rodzice dzieci, które w roku szkolnym 2016/ 2017 w danym przedszkolu publicznym korzystały z wychowania przedszkolnego, składają do dyrektora tego przedszkola deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez ich dziecko w tym samym przedszkolu w roku szkolnym 2017/2018, w nieprzekraczalnym terminie
  do 4 kwietnia 2017 r.
 • Rodzice pozostałych dzieci składają wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola, wniosek może być złożony nie więcej niż do 3 wybranych publicznych przedszkoli, określonych w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanego przedszkola.
 • Do klasy I szkoły podstawowej nie obwodowej, rodzice dzieci składają wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły spoza obwodu.
 • Szczegółowe informacje o rekrutacji do placówek publicznych oraz dokumenty do pobrania, są dostępne na stronach internetowych  oraz w sekretariatach poszczególnych szkół.
 • Kolejność złożenia wniosku, nie ma wpływu na przyjęcie dziecka do przedszkola.
 • Dane kontaktowe szkół znajdują się na stronie: www.gzeas.zabierzow.org.pl

Oświata w Gminie Zabierzów – nadchodzące wydarzenia:

 • Zapisy do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego oraz do klas I szkół podstawowych w Gminie Zabierzów trwają od 11 do 28 kwietnia 2017 r.,
 • Zgłoszenia dzieci z obwodu szkoły  do klasy I szkoły podstawowej na podstawie zgłoszenia rodziców trwają  do 14 kwietnia 2017 r. Do szkoły obwodowej dzieci przyjmowane są z urzędu, spoza obwodu na podstawie rekrutacji,
 • Dzień Otwarty w szkołach podstawowych w Balicach, Bolechowicach, Brzeziu, Brzoskwini, Kobylanach, Nielepicach, Radwanowicach, Rzasce i Zabierzowie odbędzie się 22 kwietnia 2017 r. w godzinach 10.00 do 13.00, w szkole w Rudawie 22 kwietnia 2017 r. w godzinach 8.00 do 11.00, a w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Zabierzowie 6 maja 2017 r. w godz. 10.00 do 13.00.

Janina Wilkosz

dyrektor GZEAS w Zabierzowie