Kategorie

Wiosenny apel

Mimo zimowej aury 21.03. rozpoczęliśmy kalendarzową wiosnę i właśnie z tej okazji kl. IIa, pod opieką pani mgr Katarzyny Kuczary, przygotowała wiosenny apel. Dzieci śpiewały wiosenne piosenki, tańczyły, mówiły wiersze oraz grały na instrumentach muzycznych. Nie zawiedli także uczniowie z pozostałych klas od 0-III, którzy pięknie przebrali się w wiosenne stroje i włączali się do śpiewania znanych im piosenek. Na koniec Pani Dyrektor wręczyła nagrody laureatom konkursu recytatorskiego Brzechwałki.
Więcej zdjęć znajduje się tutaj

Dzień Babci i Dziadka – ss. Służebniczki

Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu ss. Służebniczek NMP w Rudawie

Dnia 12 lutego 2013 roku, gościliśmy w naszej szkole: siostrę Wiesławę Staszczyk, panie wychowawczynie: Monikę Skotniczną, Katarzynę Wyrostek i Joannę Hebdę oraz nauczycielkę rytmiki: Magdalenę Rutkowską, pracowników administracyjnych oraz grupy: „maluchów”, „średniaków” i „starszaków” z Niepublicznego Przedszkola Sióstr Służebniczek NMP w Rudawie, którzy świętowali przedszkolny Dzień Babci i Dziadka. Dzieci przygotowały fantastyczne przedstawienie pt: „Czerwony Kapturek”, które spotkało się z bardzo radosnym i entuzjastycznym przyjęciem przez szanownych gości.

Poza tym uświetniły występ licznymi piosenkami, wierszami oraz tańcami, dedykowanymi ukochanym Babciom i Dziadkom.

Uroczystości przyglądała się pani dyrektor Jadwiga Kołodzińska.

Po występie dzieciaczki wręczyły Babciom i Dziadkom piękne prezenty i wszyscy wspólnie zasiedli do słodkiego poczęstunku.

Warsztaty krakowskiego Teatru Figur,

Warsztaty krakowskiego Teatru Figur, “Pan Piórko”

Dnia 21 lutego 2013 r., grupa uczniów z klas I-III wzięła udział w warsztatach, będących ostatnią częścią I-ego etapu projektu teatralnego pt: “Pan Piórko”, krakowskiego Teatru Figur. Tym razem gościliśmy w naszej szkole aktora, lalkarza, mima, pe­dagoga te­atru i cyr­ku, ab­sol­wenta Wy­dzia­łu Lal­kar­skie­go PWST we Wro­cławiu i Stu­dium Pan­to­mi­my przy Wrocław­skim Te­atrze Pan­to­mi­my, Ta­de­usz Dy­lawer­skiego. Aktor przeprowadził dla naszych uczniów warsztaty pantomimy, podczas których dzieci prezentowały etiudki, polegające na przedstawianiu ulubionych zajęć, bez użycia słów i dźwięków, a jedynie za pomocą gestów. Podczas zajęć pan Tadeusz udzielał uczniom wielu wskazówek i cennych rad dotyczących pantomimy i aktorstwa.

Dzień Górnika 2012

Dzień Górnika 2012

Jak co roku w naszej szkole odbyły się uroczyste obchody Dnia Górnika, z udziałem górników z firmy Lafarge.

3 grudnia 2012 r. klasa II „b” pod kierunkiem p. Anny Bartochy, przygotowała przedstawienie na podstawie „Legendy o Czarodziejskim Młynku z Wieliczki”. Uczniowie pięknie zaprezentowali historię Pietrka, wnuka Solnego Dziadka, który rusza w świat mając przy sobie jedynie czarodziejski młynek z którego po wypowiedzeniu zaklęcia sypie się sól. Mali aktorzy pięknie tańczyli i śpiewali liczne piosenki. Na koniec klasa II „b” życzyła górnikom samych sukcesów i błogosławieństwa św. Barbary. Górnicy otrzymali ręcznie wykonane prezenty. Następnie uczniowie mieli okazję obejrzeć ciekawą prezentację multimedialną przygotowaną przez naszych gości, dotyczącą pracy w kopalniach odkrywkowych. Na koniec ogłoszone zostały wyniki konkursu plastycznego pt: „Węglem rysowane”. Laureatami konkursu zostali:

Oddziały przedszkolne: Piotr Ziemba, Piotr Lipnicki,

Klasy I: Lilianna Chodacka, Zuzanna Nowak,

Klasy II: Michał Ziemba, Kacper Dobrzański,

Klasy III: Mateusz Sikorski, Kinga Galon.

Nagrody w konkursie oraz słodki poczęstunek dla wszystkich uczniów ufundowali górnicy z  firmy Lafarge.

Bezpieczne Shellki – klasa II “b”

Bezpieczne Shellki – klasa II “b”

Dnia 11 stycznia 2013 roku, klasa II “b” brała udział w warsztatach “Miasteczko drogowe”, organizowanych przez firmę Shell w ramach akcji “Bezpieczne Shellki”.
Dzieci uczyły się prawidłowych zachowań pieszego na drodze, pod czujnym okiem pani policjantki i przedstawicielek firmy Shell. Warsztaty były niezwykle ciekawe i z całą pewnością zdobyta wiedza przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa naszych uczniów. Dodatkowo dzieci otrzymały książeczki i “shellki” z odblaskowymi elementami.

„Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III”

Program Unijny

„Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III”

W roku szkolnym 2011/2012 rozpoczął działanie na terenie Szkoły Podstawowej w Rudawie projekt „Indywidualizacji procesu nauczania w klasach I-III w publicznych szkołach podstawowych w Gminie Zabierzów” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt ten miał na celu: tworzenie warunków równych szans edukacyjnych poprzez udzielenie wsparcia na rzecz instytucji systemu oświaty oraz osób napotykających na bariery o charakterze środowiskowym, ekonomicznym, geograficznym i zdrowotnym utrudniające lub uniemożliwiające dostęp do usług edukacyjnych oraz wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej instytucji systemu oświaty, realizujących kształcenie w formach szkolnych, ukierunkowane na rozwój kluczowych kompetencji oraz wzmocnienie zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia.

Założenia ogólne projektu:

 • Wykorzystanie  aktywizujących metod nauczania, motywujących dzieci do czynnego udziału w zajęciach,
 • Zwiększenie dostępności i podniesienie jakości wsparcia i pomocy psychologiczno- pedagogicznej uczniom, w szczególności tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • Poprawa jakości pomocy udzielanej przez szkołę rodzicom, którym zostaną przedstawione indywidualne potrzeby rozwojowe.

Założenia ogólne programu:

 • Wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach, będących przyczyną trudności szkolnych,
 • Indywidualne podejście do ucznia przekładające się bezpośrednio na polepszenie jego wyników w nauce,
 • Wykształcenie umiejętności planowania i organizowania własnej pracy, w celu wyeliminowania zaległości w nauce,
 • Wyrobienie w uczniach nawyku systematyczności, wytrwałości w nauce, nie poddawania się niepowodzeniom, oraz radzenia sobie z trudnościami.

W ramach programu zostały zorganizowane i przeprowadzone od marca do grudnia 2012 r. następujące zajęcia:

 • dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji ( 3 grupy po 30 godzin na semestr po 5 uczniów) prowadząca mgr Marzena Czepiec
 • dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych   (2 grupy po 30 godzin na semestr po 6 uczniów) prowadząca Beata Adamska
 • socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej ( 3 grupy po 30 godzin na semestr po 6 uczniów) prowadząca mgr Ewa Andryszek
 • rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych muzycznie (2 grupy po 30 godzin na semestr po 8 uczniów) prowadząca mgr Dorota Pękala
 • rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych plastycznie (2 grupy po 30 godzin na semestr po 8 uczniów) prowadząca mgr Ewa Tarnawska
 • logopedyczne ( 2 grupy po 30 godzin na semestr po 4 uczniów)mgr Andrzej Dulewicz

W ramach projektu został zakupiony sprzęt niezbędny do realizacji tych zajęć, m.in.: komputer multimedialny, rzutnik wraz z ekranem, specjalistyczne oprogramowanie, materiały edukacyjne, książki, gry edukacyjne, instrumenty muzyczne, materiały plastyczne itp.

Podsumowanie pracy poszczególnych grup

Zajęcia polonistyczne: Uczniowie chętnie uczestniczyli w zajęciach, usprawniali swoje umiejętności manualne, percepcyjne. Chętniej wypowiadali się swobodnie na podany temat. Staranniej i dokładniej przepisywali teksty. Potrafili ułożyć kilka zdań na dowolny temat. Chętnie pracowali z programem „Dyslektyk”.

Zajęcia matematyczne: Uczniowie nie bali się matematyki, chętnie uczestniczyli w zajęciach. Polepszyli się w nauce ze względu na indywidualne podejście do ucznia. Zostały wyeliminowane zaległości w nauce. Uczniowie twórczo radzili sobie z trudnościami.

Zajęcia socjoterapeutyczne: Zajęcia wpłynęły na poprawę społecznego i emocjonalnego funkcjonowania dzieci w grupie rówieśniczej. Nabyły one nowych umiejętności, które pozwoliły sprawniej radzić sobie z trudnościami wynikającymi ze współżycia z innymi. Uczniowie wzmocnili swoje poczucie wartości oraz nauczyli się rozpoznawać i okazywać swoje uczucia i emocje.

Zajęcia muzyczne: Uczniowie opanowali podstawy gry na flecie. Swoje umiejętności zaprezentowali na szkolnym Dniu Rodziny. Chętnie śpiewali, tańczyli i grali. Uczestniczyli w licznych konkursach piosenki, na których zajęli I, II i III miejsca.

Zajęcia plastyczne: Zajęcia wzbogacały warsztat pracy w nowe techniki, które na zajęciach szkolnych z uwagi na dużą liczebność uczniów i dużą pracochłonność byłyby trudne do realizacji. Były to m.in.: puilling, orgiami, rzeźba i formy przestrzenne, maski z masy papierowej, biżuteria z modeliny, grafika, frotaż, kompozycje z odbitek gąbki, ziemniaka, kalko graf, collage, świecowanie, dywaniki i inne..

Zajęcia logopedyczne: Celem zajęć było usprawnienie procesu nadawania mowy poprzez usunięcie jej wad. Terapia objęła głównie wyeliminowanie nieprawidłowej realizacji głoski „r”, szeregu głosek szumiących i syczących.

Zajęcia realizowane były zgodnie z przyjętym harmonogramem oraz programem.

Dzień Otwarty Szkoły

Dnia 23.02.2013r. w naszej szkole odbył się dzień otwarty. Rodzice i dzieci mieli okazję podziwiać uczniów kl.IIIa oraz zerówkowiczów w przedstawieniu “Kopciuszek”. Następnie w poszczególnych klasach można było uczestniczyć w zajęciach plastycznych, kulinarnych, ruchowych, czytelniczych, komputerowych, czy matematyczno-przyrodniczych. Jak co roku dzień otwarty cieszył się dużym zainteresowaniem ze strony rodziców i ich pociech.
Więcej zdjęć już wkrótce.