Kategorie

Rekrutacja dokumenty

KLASA 0

1. Zarządzenie – kliknięcie spowoduje wyświetlenie dokumentu – można go pobrać lub wydrukować

2. Wniosek – kliknięcie spowoduje wyświetlenie dokumentu – można go pobrać lub wydrukować

3. Załączniki – kliknięcie spowoduje wyświetlenie dokumentu – można go pobrać lub wydrukować

KLASA 1

1. Zarządzenie – kliknięcie spowoduje wyświetlenie dokumentu – można go pobrać lub wydrukować

2. Zgłoszenie – kliknięcie spowoduje wyświetlenie dokumentu – można go pobrać lub wydrukować

3. Wniosek – kliknięcie spowoduje wyświetlenie dokumentu – można go pobrać lub wydrukować

4. Załączniki – kliknięcie spowoduje wyświetlenie dokumentu – można go pobrać lub wydrukować

Rekrutacja do szkół i przedszkoli 2017/2018

Informacja w sprawie postępowania rekrutacyjnego do szkół i przedszkoli na rok szkolny 2017/2018

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do:

publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i klas I publicznych szkół podstawowych określa do dnia 15 kwietnia 2017 r. organ prowadzący.

Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria na rok szkolny 2017/2018 podaje do publicznej wiadomości organ prowadzący publiczne przedszkole, publiczną inną formę wychowania przedszkolnego lub publiczną szkołę podstawową do dnia 15 kwietnia 2017 r.

Poniżej przepisy regulujące przebieg i terminy rekrutacji- ustawa Przepisy wprowadzające ustawę Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 60):

„Art. 203. 1. Postępowanie rekrutacyjne i postępowanie uzupełniające odpowiednio na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do klasy I publicznej ośmioletniej szkoły podstawowej, publicznego trzyletniego liceum ogólnokształcącego, publicznego czteroletniego liceum ogólnokształcącego, publicznego czteroletniego technikum, publicznego pięcioletniego technikum albo publicznej branżowej szkoły I stopnia, utworzonej zgodnie z art. 129 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 pkt 1, 2, 5, 6 i 9, art. 182 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz art. 201 ust. 1 pkt 1, 3 i 5, ust. 2 pkt 1, 3, 5 i 7 oraz ust. 3 pkt 1, 3, 5 i 7, oraz przeprowadzane przed dniem rozpoczęcia działalności przez te szkoły określonym zgodnie z art. 129 ust. 2 i 4–6 przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora dotychczasowego gimnazjum.

2. W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na lata szkolne 2017/2018 i 2018/2019, o którym mowa w ust. 1, do klasy I publicznego trzyletniego liceum ogólnokształcącego, publicznego czteroletniego technikum albo publicznej branżowej szkoły I stopnia czynności dyrektora w zakresie przeprowadzania tego postępowania, o których mowa odpowiednio w art. 20a ust. 2 i 3, art. 20wa ust. 2, 4, 6 i 9, art. 20z, art. 20zb ust. 1, art. 20zc ust. 9, art. 20zd i art. 20ze ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, wykonuje dyrektor, o którym mowa w ust. 1.

3. W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, o którym mowa w ust. 1, odpowiednio na:

1) lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do klasy I publicznej ośmioletniej szkoły podstawowej,

2) rok szkolny 2019/2020 do klasy I publicznego czteroletniego liceum ogólnokształcącego, publicznego pięcioletniego technikum albo publicznej branżowej szkoły I stopnia

– czynności dyrektora w zakresie przeprowadzania tego postępowania, o których mowa odpowiednio w art. 130 ust. 2 i 3, art. 154 ust. 2, 4, 6 i 9, art. 155, art. 157 ust. 1, art. 158 ust. 9, art. 160 i art. 161 ustawy – Prawo oświatowe, wykonuje dyrektor, o którym mowa w ust. 1.

Art. 204. 1. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do:

1) publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i klas I publicznych szkół podstawowych – określa do dnia 15 kwietnia 2017 r. organ prowadzący odpowiednio publiczne przedszkole, publiczną inną formę wychowania przedszkolnego lub publiczną szkołę podstawową;

2) publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy – Prawo oświatowe, i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych – określa do dnia 15 kwietnia 2017 r. właściwy kurator oświaty.

2. Na rok szkolny 2017/2018 organ prowadzący publiczne przedszkole, publiczną inną formę wychowania przedszkolnego lub publiczną szkołę podstawową do dnia 15 kwietnia 2017 r. podaje do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria, zgodnie z art. 131 ust. 4–6 i art. 133 ust. 3 i 4 ustawy – Prawo oświatowe.

3. Przepis art. 154 ust. 4 ustawy – Prawo oświatowe stosuje się do postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2017/2018 do klasy I ośmioletniej szkoły podstawowej, z tym że terminy, które miały być podane do końca lutego, podaje się do publicznej wiadomości do końca kwietnia. Przepisy art. 154 ust. 5–9 ustawy – Prawo oświatowe stosuje się odpowiednio.

4. Przepisy art. 20wa ust. 2 i 4 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, stosuje się do postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2017/2018 do klasy I publicznej szkoły ponadgimnazjalnej i klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy – Prawo oświatowe i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych, z tym że terminy, które miały być podane do końca lutego, podaje się do publicznej wiadomości do końca kwietnia.

5. W przypadku terminów, o których mowa w ust. 2–4, przepisy art. 20wa ust. 5–9 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, stosuje się odpowiednio.”.

GODZINY PRZYJĘĆ DLA RODZICÓW

GODZINY PRZYJĘĆ DLA RODZICÓW

Wykaz podręczników

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW STOSOWANYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W RUDAWIE

– SZKOŁA PODSTAWOWA W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

Przedmiot Klasa Autor Tytuł Wydawca Nr dopuszczenia
Edukacja wczesnoszkolna 1 Hryszkiewicz Ewa i in. Elementarz XXI wieku Nowa Era 404/1/2012

404/2/2012

2 Hryszkiewicz Ewa i in. Elementarz XXI wieku Nowa Era 404/3/2013

404/4/2013

3 Lorek Maria, Zatorska Monika Nasza szkoła MEN
Język angielski 1 Davies P. A., Graham C.,

Szpotowicz M., Szulc-Kurpaska M.,

Super Sparks 1 Oxford University Press 209/02
2 Davies P. A., Graham C.,

Szpotowicz M., Szulc-Kurpaska M.,

Super Sparks 2 Oxford University Press 210/03
3 Davies P. A., Graham C.,

Szpotowicz M., Szulc-Kurpaska M.,

Super Sparks 3 Oxford University Press 211/04
Język angielski 4 Heath J. i in. World Explorer 4 Nowa Era 497/1/2012
5 Heath J. i in. World Explorer 4 Nowa Era 497/2/2013
6 FallaT., Davies P. A.

Steps in English 3 Oxford University Press 302/3/2011
Język polski 4 Łuczak A., Murdek A. Między nami 4 GWO 445/1/2012/2015
5 Łuczak A., Murdek A. Między nami 5 GWO 445/2/2013/2015
6 Klimowicz A. Teraz polski! 6 Nowa Era 538/3/2014
Historia i społeczeństwo 4 Wojciechowski G. Wczoraj i dziś. Historia i społeczeństwo dla kl. 4 Nowa Era 443/1/2012/2015
5 Wojciechowski G. Wczoraj i dziś. Historia i społeczeństwo dla kl. 5. Nowa Era 443/2/2013/2015
6 Wojciechowski G. Wczoraj i dziś. Historia i społeczeństwo dla kl. 6. Nowa Era 443/3/2014
Matematyka

4 Dobrowolska M., Karpiński M., Zarzycki P., Jucewicz M. Matematyka z plusem 4 GWO 340/1/2015/z1
5 Dobrowolska M., Karpiński M., Zarzycki P., Jucewicz M. Matematyka z plusem 5 GWO 773/2/2016

6Dobrowolska M., Zarzycki P., Jucewicz M., Karpiński M.Matematyka z plusem 6GWO61/3/10/SPrzyroda

4 Marko-Worłowska M., Szlajfer F., Stawarz J. Tajemnice Przyrody 4 Nowa Era 399/1/2011/2014
5 Ślósarczyk J., Kozik R.,

Szlajfer F.

Tajemnice Przyrody 5 Nowa Era 399/2/2013/2015
6 Stawarz J., Szlajfer F., Kowalczyk H. Tajemnice Przyrody 6 Nowa Era 399/3/2014
Zajęcia techniczne 4 Praca zbiorowa Jak to działa 4 Nowa Era 295/1/2009/2014
Zajęcia techniczne 5 Praca zbiorowa Jak to działa 5 Nowa Era 295/2/2010/2015
Zajęcia techniczne 6

U. Białka Zajęcia techniczne – część techniczna Operon 384/2/2012
Oddział przedszkolny

Religia

Język angielski

Wiesława Żaba-Żabińska, Małgorzata Marta Skrobocz

Ks. T. Panuś

Regina Raczyńska,

Cristiana Bruni

Kolorowy Start

Kochamy dobrego Boga

English Adventure

MAC Edukacja

Wyd. św. Stanisława

Religia 1 Ks. T. Panuś Jesteśmy w rodzinie Jezusa Wyd. św. Stanisława AZ-11-01/10-KR-1/11
2 Ks. T. Panuś Kochamy Pana Jezusa Wyd. św. Stanisława AZ-12-01/10-KR-1/12
3 Ks. T. Panuś Przyjmujemy Pana Jezusa Wyd. św. Stanisława AZ-13-01/10-KR-14/13
4 Ks. T. Panuś Słuchamy Pana Boga Wyd. św. Stanisława KR-21-01/10-KR-1/12
5 Ks. T. Panuś Wierzymy w Pana Boga Wyd. św. Stanisława KR-21-01/10-KR-11/13
6 Ks. T. Panuś W Kościele umacniamy wiarę Wyd. św. Stanisława KR-21-01/10-KR-21/14

Klasy 1,2,3 i 4,5 otrzymają podręczniki od szkoły z dotacji MEN.


ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY

ORGANIZACJA PRACY

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ARMII KRAJOWEJ

W ZESPOLE SZKÓŁ W RUDAWIE

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

Stan na 30.08.2016r.

KLASA NR SALI WYCHOWAWCA LICZBA UCZNIÓW LICZBA DZIEWCZYN LICZBA CHŁOPCÓW LICZBA

UCZNIÓW KLASAMI

OP 1 Ewa Tarnawska 22 40
OP 2 Anna Watoła 18
1 Dorota Pękala 21 21
2 A Marzena Czepiec 20 12 8 53
2 B Beata Adamska 17 11 6
2 C Halina Grzegorek 16 9 7
3 A Katarzyna Kuczara 19 10 9 55
3 B Magdalena Sypławska 18 9 9
3 C Magdalena Masłowska 18 12 6
4 A Grzegorz Cywicki 22 11 11 42
4 B Danuta Zwolińska 20 9 11
5 A Lucyna Strychalska 17 12 5 30
5 B Jolanta Wiśniewska 13 5 8
6 A Małgorzata Pietruszka 19 10 9 38
6 B Dariusz Grygny 19 10 9
279

GRUPY NA ZAJĘCIACH:

1. WYCHOWANIA FIZYCZNEGO – chł. + chł. , dz. + dz. (3+3=6 grup).

4 AB 5 AB 6 AB RAZEM
CHŁOPCY 22 13 18 53
4 AB 5 AB 6 AB RAZEM
DZIEWCZYNY 20 17 20 57

2. JĘZYKA ANGIELSKIEGO – 4A, 4B, 5AB chł., 5AB dz., 6AB chł., 6AB dz.

(6 grup)

3. INFORMATYKI – chłopcy i dziewczyny, kl. 5B całość (11 grup).

4a       11 chł.   11 dz.

4b       11 chł.    9 dz.

5a       5 chł.    12 dz.

5b       8 chł.    5 dz.

6a       9 chł.   10 dz.

6b       9 chł.   10 dz.

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ARMII KRAJOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W RUDAWIE

NUMER ZESTAWU 421/10/2016/2017

Lp. Przedmiot Dopuszczony do użytku szkolnego pod numerem Autor Tytuł Uwagi
1. Oddział przedszkolny ZSSP-1-2009 Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba-Żabińska „Nasze Przedszkole”.

Program Edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci.

2. Edukacja wczesnoszkolna ZSSP-2-2009 Małgorzata Strzałkowska, Wojciech Widłak, Barbara Stępień Szkoła na miarę „Raz, dwa, trzy, teraz my”. I-III
3. Język angielski ZSSP-3-2009 Małgorzata Szpotowicz, Małgorzata Szulc-Kurpaska Język angielski w zintegrowanym nauczaniu początkowym – program nauczania dla klas I-III I-III
4 Religia ZSSP-1-2012 Ks. T. Panuś W drodze do Wieczernika I – III
5. Język polski ZSSP-1-2015 Agnieszka Łuczak, Anna Murdziel Między nami IV
ZSSP-2-2012 Anna Klimowicz

Krystyna Brząkalik

Teraz polski! V – VI
6. Język angielski ZSSP-2-2015

ZSSP-3-2012

Olga Wosińska

Melanie Ellis

Anna Rak

Program nauczania języka angielskiego dla II etapu kształcenia.

Program nauczania języka angielskiego

IV

V – VI

7. Historia i społeczeństwo ZSSP-4-2012 Tomasz Maćkowski Wczoraj i dziś – program nauczania do historii

i społeczeństwa

IV – VI
8. Plastyka ZSSP-5-2012 Beata Mikulik Program nauczania plastyki dla klas 4 – 6 IV – VI
9. Muzyka ZSSP-6-2012 M. Gromek

G. Kilbach

I gra muzyka IV – VI
10. Matematyka ZSSP-7-2012 Anna Wysocka

Paweł Wimmer

Matematyka z plusem IV – VI
11. Przyroda ZSSP-8-2012 Jolanta Golonko Tajemnice przyrody IV – VI
12. Zajęcia komputerowe ZSSP-9-2012 Marta Jucewicz

Marcin Karpiński

Jacek Lech

Zajęcia komputerowe z pomysłem IV – VI
13. Zajęcia techniczne ZSSP-10-2012 Urszula Białka

Jerzy Chrabąszcz

Zajęcia techniczne IV – VI
14. Wychowanie fizyczne ZSSP-11-2012 Alicja Romanowska Autorski program wychowania fizycznego IV – VI
15. Religia ZSSP-12-2012 Ks. T. Panuś Poznaje Boga i w Niego wierzę. IV – VI
16.
17.
18.

Szkolny Zestaw Programów Nauczania został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną w dniu           sierpnia 2015 roku

uchwałą                /2015 i dopuszczony do użytku przez Dyrektora Zespołu Szkół w Rudawie z dniem 01.09.2015 roku.

HARMONOGRAM DOWOZÓW

HARMONOGRAM DOWOZÓW

SP RUDAWA

Rok szkolny 2016/2017

DOWÓZ:

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK (po 2 kursy).

Sowiarka                    – 7.20

Niegoszowice             – 7.25

Brzezinka                   – 7.40

ODWÓZ: (Brzezinka – Niegoszowice – Sowiarka)

Poniedziałek:  12.30; 13.30

Wtorek:           13.30; 14.25

Środa:             11.30; 13.30

Czwartek:       12.30; 13.30

Piątek:             12.30; 13.30

Nauczyciele uczący w danej klasie

NAUCZYCIELE UCZĄCY W DANEJ KLASIE:

SZKOŁA PODSTAWOWA W RUDAWIE

ROK SZKOLNY 2016/2017

KLASA 4 A Grzegorz Cywicki – wychowawca klasy

Grzegorz Cywicki - język polski

Dariusz Krawczyk - historia i społeczeństwo

Jolanta Wiśniewska - język angielski

Maria Rochon - plastyka

Lucyna Strychalska - przyroda

Grzegorz Czepiec - zajęcia techniczne, W-F

Dariusz Grygny - matematyka, zajęcia komputerowe

Katarzyna Frąckowiak - religia

Gabriela Mrozicka - muzyka

KLASA 4 B - Danuta Zwolińska – wychowawca klasy

Grzegorz Cywicki - język polski

Dariusz Krawczyk - historia i społeczeństwo

Jolanta Wiśniewska - język angielski

Maria Rochon - plastyka

Dariusz Grygny - matematyka, zajęcia komputerowe

Lucyna Strychalska - przyroda,

Grzegorz Czepiec - zajęcia komputerowe, W-F

Katarzyna Frąckowiak - religia

G. Mrozicka - muzyka

KLASA 5 A – Lucyna Strychalska – wychowawca klasy

Grzegorz Cywicki - język polski

Dariusz Krawczyk - historia i społeczeństwo

Jolanta Wiśniewska - język angielski

Maria Rochon - ścieżka europejska

Gabriela Mrozicka - muzyka

Lucyna Strychalska - przyroda

Dariusz Grygny - matematyka, informatyka

Grzegorz Czepiec - W-F, technika

Katarzyna Majka - W-F

Ks. Mirosław Cupek - religia

Katarzyna Frąckowiak - WdŻwR

KLASA 5 B - Jolanta Wiśniewska – wychowawca klasy

Danuta Zwolińska - język polski

Dariusz Krawczyk - historia i społeczeństwo

Jolanta Wiśniewska - język angielski

Maria Rochon - ścieżka europejska

Gabriela Mrozicka - muzyka

Małgorzata Pietruszka - matematyka

Lucyna Strychalska - przyroda

Dariusz Grygny - informatyka

Grzegorz Czepiec - W-F, technika

Katarzyna Majka - W-F

Katarzyna Frąckowiak - religia, WdŻwR

KLASA  6 A Małgorzata Pietruszka – wychowawca klasy

Danuta Zwolińska - język polski

Jadwiga Kołodzińska - historia i społeczeństwo

Jolanta Wiśniewska - język angielski

Maria Rochon - plastyka

Małgorzata Pietruszka - matematyka

Lucyna Strychalska - przyroda

Dariusz Grygny - informatyka

Grzegorz Czepiec - W-F

Katarzyna Majka - W-F

Katarzyna Frąckowiak - WdŻwR

Ks. Mirosław Cupek - religia

KLASA 6 B - Dariusz Grygny – wychowawca klasy

Grzegorz Cywicki - język polski

Jadwiga Kołodzińska - historia i społeczeństwo

Jolanta Wiśniewska - język angielski

Maria Rochon - plastyka

Małgorzata Pietruszka - matematyka

Lucyna Strychalska - przyroda

Dariusz Grygny - informatyka

Grzegorz Czepiec - W-F

Katarzyna Majka - W-F

Katarzyna Frąckowiak - WdŻwR

Ks. Mirosław Cupek - religia

Plan świetlicy 2016/2017

Kliknięcie spowoduje pobranie dokumentu – plan świetlicy

Wykaz przedszkoli publicznych w gminie Zabierzów

Wykaz przedszkoli publicznych w gminie Zabierzów, rekrutujących dzieci na rok szkolny 2016/2017


Rekrutację do wymienionych przedszkoli i pobyt dzieci w przedszkolach, regulują następujące przepisy:

Kryteria podstawowe przyjęć dzieci określone w art. 20c, ust. 1 do 3 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty
(t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 ze zm.),

Kryteria dodatkowe przyjęć dzieci określone Uchwałą Nr III/34/15 Rady Gminy Zabierzów z dnia 30 stycznia 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2015 r. poz. 684 ze zm.),

Opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach określone są Uchwałą Nr XLII/372/14 Rady Gminy Zabierzów z dnia 31 stycznia 2014 r. (t.j. Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2015 r. poz. 4811).

Wykaz przedszkoli:

1. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:

Bolechowice, Brzezie, Brzoskwinia, Kobylany, Nielepice, Rudawa, Rząska

2. Przedszkola w Zespołach Szkolno- Przedszkolnych:

Balice i Zabierzów

3. Przedszkola niepubliczne wybrane w konkursie ofert na realizację wychowania przedszkolnego w gminie Zabierzów:

Bajkowy Świat w Brzoskwini, Kubusiowy Świat II w Rząsce i Radosne Nutki w Zabierzowie

Kontakt do wymienionych przedszkoli znajduje się na stronie www.gzeas.zabierzow.org.pl
w zakładkach: Jednoski samorządowe i Pozostałe placówki.

Janina Wilkosz